Genealologie van de  familie Barendse in het Westland

De genealogie van onze Barendse familie (laatste bewerking januari 2004 ) is al redelijk goed uitgezocht Echter er zijn nog verschillende Barendse's in het Westland waarvan onbekend is tot welke stamboom(tak) zij behoren. Aanvullingen en verbeteringen hierop, met name ook van de aangetrouwde familie, zijn danook van harte welkom bij Gerard Barendse redactie@barendse.ws

Arbeidsmigratie in vroeger tijden vanuit Duitsland naar Nederland: Johannes Jacobus Casperus Berens, geboren op 2 mei 1744 in Neuenkirchen, nabij Osnabrück, Duitsland, trouwde met Margaretha Adelheit Kölcker, geboren op 16 oktober in Merzen, eveneens nabij Osnabrück, Duitsland, op 22 november 1778 in Monster, Nederland. Zij lieten zich in Nederland registreren als Kasper Barendse en Aaltje Kulkers. Het is goed mogelijk dat Kasper Barendse al meerdere jaren seizoenarbeid verrichtte in Holland alvorens hij zich aldaar definitief vestigde. Vanwaar die arbeidstrek naar Holland? Wat bracht hem, en zo velen met hem, ertoe hun geluk te beproeven ver weg van huis en haard?
Pater Henk Jansen (zie hierna) meld dat hem minstens 10 Westlandse families bekend zijn die afkomstig zijn uit het Graafschap Lingen nabij Osnabrück, Duitsland.

Aan het verzamelen van de genealogische gegevens van de familie Barendse hebben velen bijgedragen. Een onderzoek naar de afkomst van de Barendse's in het Westland had reeds plaats gehad voordat ik er aan begon, terwijl ik ook aldoende in contact gekomen ben met personen die zich ook met de genealogie van de Barendse's bezig hielden en/of houden. Ik heb uiteraard naast eigen archief onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van hun reeds verzamelde gegevens. Op het gevaar af dat ik mogelijk sommigen tekort doe wil ik toch een paar personen in dit verband noemen die een substantiële bijdrage hebben geleverd en/of nog leveren:

Pater Henk Janssen SVD te Teteringen. Hij baseerde zich op de Akten van Indemniteit ingekomen te Naaldwijk(bewijs van afkomst en verzoek tot vestiging in Naaldwijk) en het Rechterlijk Archief te Monster:
"Op heden den 22 November 1778 zijn voor
ons Scheepenen Commen   ter Gerachtskamer alhier
Monster in den wettigen Huywelyken Staat
bevestigd de naagenoemde Persoonen
Cornelis Gerritz DeBruyn................
Dirk Cornelisz Noordermeer ....................
Jan Willem Hendrikz van den Broek.......
En Kasper Barendse J.M. met Aaltje Kúlkers
I.D. beyde gebooren in 't Osnabrúgse, en beyde wonende
Aan De Zuydzeyde van de Groote Gantel in Monster Ambacht"
Hierna volgt een beknopte stamreeks van het geslacht Barendse door Pater Henk Janssen

Nico Barendse te Den Hoorn heeft een substantieel deel van de afstammelingen van Casper (Kasper) Barendse in kaart gebracht Hij heeft mij een lijst, gedateerd 16 januari 2000, doen toekomen en hiervan heb ik dankbaar gebruik gemaakt en zijn gegevens geintegreerd in mijn genealogiebestand.
En ook sindsdien worden corredties en aanvullingen van hem ontvangen.

Aad Witteman te Naaldwijk heeft mij de gegevens verstrekt met betrekking tot de voorouders van Kasper Barendse in Duitsland. Deze voorouders gaan terug tot Johannes Henrico Berend en Anna Catharina Bocker. Deze gegevens zijn afkomstig uit de kerkelijke archieven in Duitsland.
De voorouders van Johannes Henrico Berend, Juergen Berend en Anna Wildthagen zijn afkomstig van de LDS (Mormonen) archieven.

Paula en Wim Barendse te Poeldijk houden zich eveneens bezig met de genealogie van Barendse en zij hebben mij hun gegevens, inclusief foto's, van hun tak van de Barendse familie verstrekt.

Ronald Barendse te Assen en kleinzoon van de bekende Jan Barendse verstrekt mij eveneens gegevens en foto's van zijn familie.

Bert van Rest te Almere heeft mij in een vroeg stadium zijn gegevens, inclusief enkele foto's, met betrekking tot de relatie Barendse en Slaman doen toekomen
.

Opmerkingen:
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Deze wet is per 1 september 2001 van kracht geworden. De invoering heeft sindsdien tot discussie geleid met betrekking tot de betekenis van deze wet voor de genealogische praktijk. De geest van de Wbp wet betekent voor de genealoog dat hij/zij alvorens gegevens over levende personen publiceert - (a) de betrokkene op de hoogte stelt, (b) inzage geeft in zijn/haar persoonsgegevens en deze desgevraagt wijzigt, en (c) toestemming vraagt voor publicatie.
Het zal duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om alle levende personen te benaderen m.b.t. de Barendse genealogie. Tot op heden zijn geen klachten ontvangen, integendeel de reacties wijzen op geen bezwaar.  Op de Amerikaanse genealogie site vermeld ik slechts de gegevens van overleden personen. Nadere gegevens kunnen op verzoek verstrekt worden.

Het gebruik van een engelstalig genealogieprogramma leidt tot soms tot een mengsel van Nederlandse en Engelse termen en teksten. De vertaling in het Nederlands kan daarom onvolkomenheden bevatten.

Een engelse home page van Barendse, die anders ingericht is, heeft diverse zoekmogelijkheden en is geplaatst op de website van Family Treemaker (laatste bewerking in 2005)

In verband met de 95ste verjaardag op 26 juni 2002 j.l van onze moeder, oma, overgrootmoeder etc Hubertha Alida Wubben-Barendse is ook een genealogisch overzicht gemaakt van haar voorouders, de familie Wubben